2.0 Johdanto kysyntä-johtamisalueeseen

Kysyntä-johtamisalue sijoittuu neljän muun (strategia ja hallinto, hankinta ja optimointi, kehittäminen ja palvelut) johtamisalueen yhtymäkohtaan. Sen päätavoitteena on muuttaa liiketoiminnan tarpeet konkreettisiksi toiminnoiksi bisnesteknologian avulla. Käytännössä tämä saavutetaan johtamalla kahta kehityskulkua: strategiasta suunnitelmiksi sekä tarpeesta pyynnöiksi.

Strategiasta suunnitelmiksi -kehityskulussa liiketoimintastrategiaa täydennetään lisäämällä siihen muun muassa seuraavia keskeisiä bisnesteknologiakulmia:

  • Teknologia-alustojen sekä kumppaneiden valinta liiketoiminnan transformaation mahdollistamiseksi.
  • Kokonaisarkkitehtuuri, jonka avulla tuotetaan johdonmukainen ja järjestelmällinen näkymä liiketoiminnan kyvykkyyksistä sekä niitä tukevista teknologiaratkaisuista.
  • Kehityssuunnitelmat ja kehitysaloitteiden vienti salkunhallinnan hyväksyttäväksi.
  • Palvelusuunnittelu, joka edistää kokonaisarkkitehtuurin toteutumisesta konkreettisen palvelukehittämisen tasolla.
  • Ekosysteemin kehittäminen strategisten teknologiaratkaisujen ja liiketoimintasuhteiden rakentamisen tueksi sekä yhteistyömahdollisuuksien kasvattamiseksi.
  • Palveluiden luotettavuutta ja liiketoimintavastaavuutta varmistava palvelusalkun johtaminen.

Tarpeesta pyynnöiksi -kehityskulku kerää liiketoiminnan tarpeet ja muuttaa ne konsepteiksi tai suunnitelmiksi. Kehityskulun aikana analysoidaan tarpeiden liiketoiminnallinen merkitys ja valmistellaan kehityspyynnöt priorisointia ja hyväksyntäpäätöstä varten. Valittu kehityskulku riippuu kysynnän tyypistä, joita voi olla seuraavanlaisia:

  • kyvykkyyksien suunnittelu – keskeisten liiketoimintakyvykkyyksien suunnittelu
  • ideat ja konseptit – ideoiden jalostaminen ja nykytilan haastaminen
  • lisäykset ja parannukset – olemassa olevien liiketoimintaratkaisujen tai –kyvykkyyksien jatkokehittäminen
  • palvelumuutokset – jatkuva palveluiden ylläpitäminen.

Kuva 2.0.1 Kysynnän neljä tyyppiä

 

Kysyntä, joka juontuu jostakin näistä neljästä kysynnän lähteestä, muutetaan kehityspyynnöiksi, joita edistetään eri kehityspolkuja pitkin alla esitetyn kuvan mukaisesti.

Kuva 2.0.2 Hallinnointi tarpeesta sitoumukseen

 

Kyvykkyyksien suunnittelu on yksi kokonaisarkkitehtuurin tehtävistä. Se soveltuu parhaiten keskeisten liiketoimintakyvykkyyksien suunnitteluun sekä salkunhallinnalta päätöksiä edellyttävien muutosohjelmien edistämiseen.

Ideat ja konseptit -kehityskulku on nopeatempoinen tapa tuottaa ideoista konsepteja parhaimmillaan vain muutamassa viikossa. Konkreettisia tuotoksia ovat tavallisesti prototyypit tai innovaatiot. Konseptit voidaan siirtää kehitykseen suoraan tai kyvykkyyssuunnittelun ja olemassa olevien palveluiden parannusehdotusten kautta.

Lisäykset ja parannukset -kehityskulku sisältää olemassa oleviin tuotteisiin, ratkaisuihin tai palveluihin tehtävät lisäykset ja parannukset. Tällainen kysyntätyyppi on helpommin määriteltävissä kuin kaksi edeltävää. Lisäykset ja parannukset voidaan siirtää kehitysputkeen suoraan tai salkunohjauksen kautta.

Palvelumuutosten kehityskulku on neljästä kysynnän tyypistä suoraviivaisin. Palvelumuutokset voivat olla luonteeltaan joko vakioituja, normaaleja tai kiireellisiä. Palvelumuutos on käytännöllinen tapa toteuttaa pieniä lisäyksiä, muutoksia tai poistoja olemassa oleviin palveluihin.

Data ja analytiikka sekä integraatiot on myös sisällytetty kysynnän johtamisalueeseen, sillä ne vastaavat tarpeeseen hyödyntää saatavilla olevaa tietoa paremmin. Useimmissa organisaatiossa data, analytiikka ja integraatiot ovat osa liiketoiminnan palveluita, minkä johdosta ne sisältävät myös palveluiden tuotantoon liittyviä tehtäviä.

Kuva 2.0.3 Kysynnän johtaminen