3.3 Osaaminen, roolit ja organisoituminen

BT-standardissa määritellään yhdenmukaiset roolit koko bisnesteknologiatoiminnolle. Tarkoitus on häivyttää raja teknologiajohtamisen ja liiketoiminnan välillä kokonaan ja mahdollistaa siten palveluiden kehittämisen saumaton yhteistyö ja kehityskulku päästä päähän.

 

Osaaminen ja ammatillinen identiteetti

Bisnesteknologia-ajattelun mukaisten toimintamallien menestyksekäs käyttöönottaminen edellyttää rooleihin liittyvien toimintakuvausten ja vastuiden määrittämistä ilman organisaatiosidonnaisuuksia. Se onnistuu määrittelemällä tarvittava osaaminen, taidot ja kokemus jokaiselle bisnesteknologiatoiminnon roolille sekä varmistamalla, että roolien mukaisissa tehtävissä toimivat henkilöt ymmärtävät, mitä odotuksia rooleihin kohdistuu. Samalla varmistetaan myös ymmärrys toimivasta roolien välisestä yhteistyöstä.

Bisnesteknologia-ajattelun mukaisesti perinteinen jako teknologia- ja liiketoimintarooleihin häivytetään muodostamalla organisaatioiden rajat ylittäviä tiimejä. Organisaation sijaan tiimin jäseniä yhdistää yhteinen ammatillinen identiteetti, joka määrittelee kullekin ryhmälle yhteiset ominaisuudet ja osaamisen. Erilaisista ammatillisista identiteeteistä muodostuvat tiimit ja ryhmittymät varmistavat tehokkaan toiminnan ja kykenevät vastaamaan paremmin liiketoiminnan odotuksiin.

Alla oleva kuva esittää keskeiset bisnesteknologiaroolit viiden ammatillisen identiteetin perusteella: liiketoiminnan kehittäminen, projekti- ja ohjelmajohtaminen, digikehittäminen, palvelutuotanto sekä ohjaus ja hallinto.

Kuva 3.3.1 BT-standardin rooli- ja vastuumalli

 

Henkilökohtaisen osaamisen lisäksi identiteetit muodostuvat motivaatiotekijöistä, kuten sosiaalisesta identiteetistä, kiinnostuksen kohteista ja intohimoista. Tavoitteena on rohkaista ihmisiä löytämään vahvuutensa ja luoda mahdollisuudet saavuttaa tavoitteita työssään. Esimerkiksi palvelutuotannon alueella työskentelevälle henkilölle onnistumiskokemuksia ja työtyytyväisyyttä voi tuoda se, että hän pystyy takaamaan käytössä olevien palvelujen ajantasaisuuden, luotettavuuden ja vakauden, kun taas toinen saman identiteetin omaava henkilö kaipaa haasteita löytää nopeasti ratkaisuja esimerkiksi uusien teknologioiden ja ratkaisujen kokeilemiseen ja hyödyntämiseen.

 

Roolit

Bisnesteknologiatoiminnon roolit jaotellaan identiteettien perusteella. Ajatuksena on ryhmitellä rooleja siten, että saman identiteetin roolien on mahdollista toteuttaa tehtäväkokonaisuudet alusta loppuun heille luontaisen vastuualueen puitteissa. Esimerkiksi digikehittämisen identiteetin osalta vastuuroolit voisivat koostua seuraavasti:

 • Bisneskehittäjä (eng. Business Analyst), joka osaa kuvailla liiketoiminnan tarpeen tai idean.
 • Innovaatiopäällikkö (eng. Innovation Lead), joka osaa järjestää ja fasilitoida nopean ideointi- sekä konseptointiprosessin idean kiteyttämiseksi.
 • Ratkaisupäällikkö (eng. Solution Lead), joka tuo kokonaisymmärryksen olemassa olevista ratkaisuista ja alustoista ja huolehtii ratkaisun skaalautuvuudesta sekä koko markkinoille tuonnin prosessista alusta alkaen.
 • Sovellusasiantuntija (eng. Development Expert), joka suunnittelee järjestelmän toteutuksen, toteuttaa koeversioita ja -ratkaisuja sekä vastaa käyttäjätestauksesta kehitysputken alusta alkaen.
 • Ratkaisuasiantuntija (eng. Solution Expert), joka osaa tehdä tarvittavat määrittelyt olemassa oleviin alustoihin uutta ratkaisua varten.
 • Palveluintegraation asiantuntija (eng. Service Integration Expert), joka vastaa automatisoidun prosessin avulla sujuvista siirtymistä kehityksen ja palvelutuotannon välillä sekä rakentaa yhteistyössä toimittajien kanssa tarvittavan valmiuden uudelle palvelulle.
 • Palvelutuotannon asiantuntija (eng. Operations Expert), jonka vastuulla on ylläpito sekä palveluiden luotettava ja katkeamaton toiminta.

Seuraavissa kappaleissa esitellään kunkin identiteetin keskeiset roolit sekä niihin liittyvät ominaispiirteet.

Liiketoiminnan kehittämisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

Kuva 3.3.2 Liiketoiminnan kehittämisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

 

Liiketoiminnan kehittämisen identiteetti pyrkii tuottamaan liiketoiminnalle kilpailuetua teknologian avulla. Parhaassa tapauksessa rooleissa toimivat henkilöt, joilla on vahva näkemys liiketoiminnan kehittämisen tarpeista ja jotka näkevät teknologian keinona luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Projekti- ja ohjelmajohtamisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

Kuva 3.3.3 Ohjelma- ja projektijohtamisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

 

Projekti- ja ohjelmajohtamisen identiteetti pyrkii varmistamaan, että yrityksellä on käytössä ratkaisut, jotka parhaiten soveltuvat liiketoiminnan tarpeisiin. Parhaassa tapauksessa rooleissa toimivat henkilöt, joita motivoi monien eri projektien ja muutosohjelmien välisten riippuvuuksien hallitseminen.

 

Digikehittämisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

Kuva 3.3.4 Digikehittämisen identiteetin roolit ja ominaisuudet

 

Digikehittämisen identiteetin tavoitteena on varmistaa, että uusia digitaalisia palveluita kartoitetaan ja kehitetään jatkuvasti kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Parhaassa tapauksessa rooleissa toimivat uudistamishaluiset henkilöt, jotka nauttivat nopeatempoisesta kehittämisestä ja jatkuvasta haastamisesta.

 

Palvelutuotannon identiteetin roolit ja ominaisuudet

Kuva 3.3.5 Palvelutuotannon identiteetin roolit ja ominaisuudet

 

Palvelutuotannon identiteetin tavoitteena on varmistaa palveluiden ylläpito, tietoturva sekä saatavuus 24/7. Parhaassa tapauksessa rooleista vastaavat henkilöt, jotka kantavat huolta liiketoiminnan jatkuvuudesta ja panostavat sinnikkäästi palveluiden ja prosessien virtaviivaistamiseen ja automatisointiin uusinta teknologiaa hyödyntäen.

 

Ohjaus ja hallinto -identiteetin roolit ja ominaisuudet

Kuva 3.3.6 Ohjaus ja hallinto -identiteetin roolit ja ominaisuudet

 

Ohjaus ja hallinto -identiteetin tehtävänä on varmistaa, että yrityksen päätöksentekorakenne sekä toiminta- ja hallintamalli tukevat liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Identiteetti sisältää myös palveluiden ja hankinnan johtamisalueista vastaavat roolit. Rooleissa toimivat parhaassa tapauksessa henkilöt, joilla on sekä liiketoiminnan lainalaisuuksia koskevaa syväymmärrystä että kiinnostusta teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan.

 

Organisaatio

Alla oleva kuvio havainnollistaa arvovirtoja heijastelevaa bisnesteknologiaorganisaation rakennetta. Arvonluonnin (suunnittele/rakenna/käytä) vaiheistus käy ilmi alla olevasta organisaatiomallista.

Kuva 3.3.7 Bisnesteknologiatoiminnon organisointi

 

 • Bisnesteknologiatoiminnon johtaja (eng. Head of Business Technology) tai vaihtoehtoisesti tietohallintojohtaja (eng. Chief Information Officer, CIO) edustaa bisnesteknologiatoimintoa yrityksen hallinto- ja ohjauselimissä.
 • Hallinto ja hankinta -kokonaisuus vastaa kontrollin toteuttamisesta ja toimintamallin kehittämisestä. Toimintoa johtaa BT-hallintojohtaja (eng. Business Technology Governance Officer, BTGO).
 • Palveluiden johtamisella on vastuu palveluiden elinkaaren hallinnasta sekä liiketoimintavastaavuuden ja toimittajasuhteiden kehittämisestä. Toimintoa johtaa BT-palvelujohtaja (eng. Business Technology Management Officer, BTMO).
 • Digikehittämisen vastuulla on valittujen digitaalisten tuotteiden kehittäminen ideasta tuotantoon asti. Toimintoa johtaa digijohtaja (eng. Chief Digital Officer, CDO).
 • Toiminnan kehittäminen vastaa kysynnästä kehitykseen sekä kehityksestä tuotantoon tapahtuvista siirtymistä.
 • Paikallisilla tiimeillä on vapaus järjestäytyä parhaaksi näkemällään tavalla ja velvollisuus noudattaa yhteisesti sovittuja arvon luonnin periaatteita.

Vaihtoehtoisesti bisnesteknologian johtaminen voidaan organisoida arvovirtaperusteisesti. Tällöin arvovirtoja voidaan kutsua ketterän kehittämisen terminologiaa mukaillen heimoiksi. Heimot kuitenkin hyödyntävät tässäkin organisoitumistavassa tyypillisesti yhteisiä infrastruktuuri- ja loppukäyttäjäpalveluita.

Kuva 3.3.8 Vaihtoehtoinen bisnesteknologiatoiminnon organisoitumismalli

 

Keskeiset roolit

Bisnesteknologiatoiminnon johtaja (eng. Head of Business Technology) / tietohallintojohtaja (eng. Chief Information Officer, CIO) johtaa bisnesteknologiatoimintoa, ja hänellä on kokonaisvastuu informaatioteknologian liiketoiminnalle tuottamasta arvosta. Tietohallintojohtaja johtaa strategista suunnittelua ja määrittelee päämäärän ja tavoitteet koko bisnesteknologiatoiminnolle.

BT-hallintojohtaja (eng. Business Technology Governance Officer, BTGO) johtaa monia ohjaus- ja hallintotoimintoja ja varmistaa, että ohjaus, ohjeistukset ja kontrollimekanismit ovat tehokkaita.

BT-palvelujohtaja (eng. Business Technology Management Officer, BTMO) vastaa palveluiden liiketoimintavastaavuudesta ja elinkaaresta. Hän myös varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja palveluiden liiketoiminnalle tuottaman hyödyn yhdessä palveluomistajien kanssa.

Digijohtaja (eng. Chief Digital Officer, CDO) johtaa asiakasrajapintaan tuotettavien ratkaisujen kehitysaloitteita ja vie eteenpäin organisaation digitaalista agendaa yhteistyössä innovaatioista ja kehityksestä vastaavien henkilöiden kanssa.

BT-toiminnanjohtajalla (eng. Business Information Officer, BIO) on kokonaisvastuu hyötyjen realisoitumisesta, ja yhdessä palveluomistajien kanssa hän myös vastaa siitä, että informaatioteknologia tuottaa tavoitellut liiketoimintahyödyt.

BT-datajohtaja (eng. Business Technology Data Officer, BTDO) rakentaa dataintegraatioihin ja analytiikkaan liittyviä kyvykkyyksiä sekä rikastaa ja ylläpitää dataa paremman liiketoimintahyödyn saavuttamiseksi.

BT-kehitysjohtaja (eng. Business Technology Portfolio/Programme Officer, BTPO) johtaa kehitystoimistoa (eng. Development Management Office, DMO) ja vastaa liiketoiminnan kehittämiseen sekä salkunhallintaan liittyvistä kyvykkyyksistä.

BT-sovellusjohtaja (eng. Business Technology Solution Officer, BTSO) on vastuussa kaikista ratkaisuista ja niiden kehittämisestä yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla.

BT-tuotantojohtaja (eng. Business Technology Operations Officer, BTOO) huolehtii liiketoiminnan jatkuvuudesta sekä palvelutuotannon tehokkuudesta ja toimintavarmuudesta.