6.1 Palveluintegraatio ja palveluiden laadun varmistaminen

Palvelutuotannon ekosysteemi muuttuu jatkuvasti. Uudet ja usein melko pienet toimittajat, joilla on ydinosaamista digipalvelujen kehittämisessä, mutta ei välttämättä itse palveluiden tuottamisessa, kasvattavat ekosysteemiä. Nykyinen trendi on siirtyä perinteisestä palvelutuotannosta ja paikallisista konesaleista maailmanlaajuisiin datakeskuksiin, joita hallinnoivat uudet globaalit toimittajat perinteisten palveluntoimittajien sijaan. Organisaatiot eivät yleisesti ottaen ole enää riippuvaisia vain keskitetystä palvelutuotannosta, vaan ne joutuvat työskentelemään entistä hajanaisemmassa ja monimutkaisemmassa tuotantoekosysteemissä.

Palveluintegraatiolla (eng. Service Integration and Management, SIAM) on tänä päivänä merkittävä rooli, sillä se määrittelee, miten palveluita tulee hallita monitoimittajaympäristössä. Se koordinoi koko palvelun toimitusekosysteemiä kattaen sisäiset ja ulkoiset toiminnot, paikalliset palveluratkaisut sekä globaalit ja pilvipohjaiset palvelut.

Palveluintegraatio vastaa seuraavista asioista:

 • palvelukatalogin hallinnointi
 • palveluprosessien yhtenäistäminen sekä harmonisointi kaikkien palvelujen osalta
 • palveluiden saumaton integrointi paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi
 • palveluiden tuotantovalmiuden varmistaminen
 • laajavaikutteisten häiriötilanteiden hallinnointi ja tilannejohtaminen
 • palveluiden tilanteen, suoritustason ja palvelutasojen mittaaminen ja raportointi
 • konfiguraatiotietojen hallinnointi tuotantoympäristössä
 • palveluiden käyttöönottoon ja käytöstä poistoon liittyvien prosessien hallinta.

Palveluintegraatio edistää hyvää yhteistyökulttuuria ekosysteemin sisällä ja suuntaa huomion reaktiivisesta ongelmanratkaisusta proaktiiviseen eli ennakoivaan palveluhallintaan hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa.

 

Horisontaalinen ja vertikaalinen palveluintegraatio

Palveluintegraatio koostuu moniulotteisista toiminnoista. Horisontaali eli yli palvelualueiden menevä palveluintegraatio edustaa pääasiallista palveluintegraatiotoimintoa, joka ulottuu kaikkiin palveluihin ja tärkeimpiin palvelutoimittajiin. Horisontaalin palveluintegraation toteuttajana toimii usein sisäinen toiminto yhdessä ulkoisen palvelutoimittajan kanssa. Palveluintegraatiosta vastaavalla toimittajalla ei tulisi olla muita tärkeitä palveluvastuita tai intressejä kyseisen ekosysteemin alueella.

Vertikaalin eli palvelualueen sisäisen palveluintegraation toteuttajina toimivat pääasialliset palvelutoimittajat, jotka vastaavat palveluintegraatiosta ja laadun varmistamisesta oman palvelutoimituksensa puitteissa. Vertikaalin palveluintegraation täytyy noudattaa horisontaalin palveluintegraation määrittämiä prosesseja, menettelytapoja ja ohjeita.

Kuva 6.1.1 Palveluintegraation ulottuvuudet

 

Vakioidut operatiiviset käytännöt ja työkalut

Palveluintegraatio edellyttää, että kaikki toimitusekosysteemin osapuolet noudattavat tarkasti annettuja ohjeita ja käytäntöjä. Palveluintegraation toteuttaminen edellyttää vakioituja tuotantomenettelyjä, tarkasti määritettyjä rooleja ja vastuita sekä prosesseja ja dokumentointipohjia, jotka kattavat tyypilliset käyttötapaukset. Suurinta osaa toimenpiteistä, kuten häiriö- ja muutoshallintaa, voidaan hallita soveltamalla globaaleja, ITIL:n määrittämiä parhaita käytäntöjä, kun taas toiset, kuten palveluiden määräystenmukaisuuden hallinta, vaativat organisaatiokohtaiset määrittelyt.

BT-standardi liittää yhteen seuraavat vakioidut palvelutuotantotoimenpiteet:

 • Määräystenmukaisuus ja laatuvaatimusten täyttyminen, joilla varmistetaan, että toimittajat ja palvelut täyttävät määräykset ja laatukriteerit.
 • Katalogi- ja palvelutasojen hallinnointi, joka määrittelee palvelukatalogin ja varmistaa sen ajantasaisuuden sekä palveluiden suorituskyky- ja palvelutasojen täyttymisen.
 • Ydinprosessien suorituskyvyn varmistaminen, jolla varmistetaan palveluhallinnan ydinprosessien suunnittelu ja suoritustaso.
 • Turvallisuus- ja laatuongelmien havaitseminen, joka auttaa turvallisuuspuutteiden ja -uhkien havaitsemisessa monitoroimalla ja tutkimalla epätavallista käyttäytymistä verkkoliikenteessä, järjestelmissä ja käyttäjien osalta.
 • Muutosten ja jatkuvuuden johtaminen, jolla hallinnoidaan palvelumuutoksia sekä varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Kuva 6.1.2 Palveluintegraation osa-alueet, niihin liittyvät prosessit ja toiminnot

 

Palveluintegraation tehokas täytäntöönpano vaatii työkaluja eri prosessien hallinnointiin ja automatisointiin. Riippumatta siitä, tehdäänkö laajamittainen vaiko osittainen käyttöönotto, on suositeltavaa käyttää ainakin seuraavia työkaluja:

 • Raportointinäkymä, johon kerätään informaatiota eri lähteistä ja tuodaan automaattisesti suoritustaso- ja kehityssuuntaustietoja kaikista suorituskykymittareista (KPI).
 • Analytiikka kerää dataa eri lähteistä ja analysoi sitä eri näkökulmista auttaen havaitsemaan tehokkaasti kehitystarpeet.
 • Robotiikka pienentää tuotannollista työkuormaa automatisoimalla rutiinitehtäviä prosessien sekä tuotantotoimenpiteiden osalta.
 • Päästä päähän -monitorointi auttaa simuloimaan minkä tahansa palvelun loppukäyttäjäkokemusta.

 

Palveluintegraatiotiimi/-keskus

Palveluiden liiketoiminnan kriittisyyden kasvu ja palveluiden monimuotoisuus edellyttävät organisaatioilta palveluintegraatiokyvykkyyttä. Palveluintegraatiotiimi tai isoimmissa organisaatioissa palveluintegraatiokeskus, on tavallisesti tehokas tapa varmistaa palveluintegraation toteutuminen kaikkien palveluiden osalta.

Palveluintegraatiotiimi/-keskus vastaa seuraavista asioista: 

 • palveluintegraation hallinta keskitetysti pyrkimyksenä maksimoida palveluiden käytettävyys
 • palveluintegraatiotoimintojen skaalaaminen yrityksen koon ja palveluvolyymien mukaisesti
 • palveluintegraation vaikutuksen ja arvon maksimointi keskittämällä resursseja parantamaan tuotoksia jatkuvasti
 • yhteistyön ylläpitäminen eri sidosryhmien kanssa keskitettynä kontaktipisteenä ja vastuun kantajana.

Bisnesteknologiatoiminnon palveluintegraatiokeskus vastaa horisontaalisesta palveluintegraatiosta, kun taas palvelutoimittajien palveluintegraatiokeskukset vastaavat vertikaalisesta palveluintegraatiosta palveluntoimittajan vastuualueen sisällä.

Kuva 6.1.3 Palveluintegraatiokeskus 

 

Vastuut, tavoitteet ja hallinnointi

Palveluintegraatiotiimi/-keskus vastaa vakioitujen menettelyjen määrittelystä ja varmistaa, että palvelut käyttöönotetaan tarkoituksenmukaisesti. Se toimii yhteistyössä pääasiallisesti palvelutoimittajien kanssa ja järjestää palveluintegraation ohjausryhmän kokouksia, jonka puheenjohtajana toimii BT-tuotantojohtaja (eng. Business Technology Operations Officer, BTOO).

Palvelupiste toimii keskitettynä yhteydenottokanavana palvelun käyttäjille, ja sillä on kaikkein ajantasaisin tieto eri palveluiden nykytilasta. Hyvä yhteistyö palveluintegraatiokeskuksen sekä palvelupisteen välillä parantaa kyvykkyyttä reagoida palvelukatkoksiin sekä ehkäistä niitä.

Muutoskomitea (Change Advisory Board) vastaa palvelujulkaisujen hyväksymisestä, ja palveluintegraatiotiimi/-keskus vastaa palvelun tuotantovalmiuden määrittelystä sekä tarjoaa konsultointia tuotantovalmiuden varmistamisessa. Tiivis yhteistyö parantaa palvelujulkaisujen laatua ja vähentää julkaisuihin liittyviä ongelmia.

Palveluintegraatiotiimi/-keskus tuottaa myös raportteja ja analysoi palveluiden suoritustasoa sekä tarjoaa konsultointia kehitys- sekä tuotantotiimeille liittyen palveluiden jatkuvaan kehittämiseen.

Palveluintegraatiotiimi/-keskus voi osallistua seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen yhdessä muiden toimintojen kanssa:

 • käyttäjätyytyväisyyden parantaminen
 • kustannustehokkuuden parantaminen
 • ongelmatilanteiden vähentäminen.

Korkealaatuinen palveluintegraatiotoiminto voidaan yleensä saavuttaa suuremmissa organisaatioissa perustamalla palveluintegraatiokeskus ja nimeämällä palveluintegraation eri prosessialueille oma palveluintegraatiopäällikkö sekä lisäksi palveluintegraatioasiantuntijat analyysi-, automaatio- ja ylläpitotoimenpiteitä varten. Pienemmissä organisaatioissa yhdellä henkilöllä voi olla kaksi roolia ja palveluintegraatiotiimi voidaan miehittää pienemmillä resursseilla.