2.8 Palvelusalkku

Palvelusalkku täydentää tarve- ja kehityssalkkuja tuomalla mukaan palvelutuotannon näkökulman. Palvelusalkku tarjoaa liiketoiminnalle näkyvyyden palveluiden nykytilaan, elinkaareen ja hyötyihin.

Palvelusalkun ohjausryhmä katselmoi palvelujen nykytilan sekä hyödyn liiketoiminnalle ja tekee palvelun elinkaareen liittyviä päätöksiä, kuten esimerkiksi uusien palvelujen hyväksyminen tuotantoon ja palvelujen elinkaaren päättäminen. Palvelukatalogi luetteloi suurimmat palvelut ja tarjoaa raportin palvelujen nykytilanteesta liiketoiminnalle ymmärrettävässä muodossa.

Palvelujen nykytilaraportti sisältää seuraavia tietoja:

 • palvelutasojen (Service Level Agreement, SLA) tila: vihreä / keltainen / punainen tai ei tiedossa
 • kustannusten tilanne: budjetissa / ylittänyt / alittanut budjetin tai ei tiedossa
 • elinkaaren vaihe: kehitysputkessa / tuotannossa / elinkaari päättynyt / arkistoitu tai ei tiedossa
 • liiketoimintakriittisyys: matala / kohtalainen / korkea tai ei tiedossa
 • liiketoiminnan jatkuvuuden tärkeys: korkea (peilaus) / normaali (palautus) / matala tai ei tiedossa.

Liiketoimintahyödyn mittaaminen

Informaatioteknologiaratkaisujen liiketoimintahyötyjen mittaaminen voi joskus olla vaikeaa. Seuraavat kolme näkökulmaa voivat kuitenkin auttaa mittaamisessa:

 • Liiketoiminnan tuote: informaatioteknologia on oleellinen elementti (esim. mobiilisovellus) asiakkaalle tarjottavassa tuotteessa tai palvelussa, jolle on olemassa mitattavissa oleva liiketoimintahyöty, kuten esimerkiksi liikevaihto.
 • Liiketoiminnan ydinratkaisu: informaatioteknologia on erottamaton osa liiketoimintaa (esim. toiminnanohjausjärjestelmä, ERP), ja sille voidaan laskea osuus liiketoiminta-arvosta.
 • Liiketoiminnan mahdollistava palvelu: informaatioteknologia mahdollistaa liiketoiminnan päivittäisen tekemisen (esim. tietokoneet ja käyttäjäpalvelut). Liiketoimintahyöty perustuu laskentaan vaihtoehtoisista kustannuksista, jos ratkaisua tai palvelua ei ole olemassa tai jos se korvataan jollain toisella ratkaisulla.

Palvelun elinkaaressa on neljä vaihetta, kuten alla olevassa kuvassa on esitelty. Palvelusalkkua kiinnostavat vaiheet kehitysputkesta (eng. in pipeline) tuotantoon ja elinkaaren päättymiseen. Arkistointivaiheessa palvelua on mahdollista tutkia määräystenmukaisuustarkastuksiin liittyen, vaikka se ei enää olisikaan tuotantokäytössä.

 

Kuva 2.8.1 Palvelun elinkaari

 

Palvelusalkun ohjausryhmää johtaa BT-palvelujohtaja (eng. Business Technology Management Officer, BTMO).

 

Palvelukatalogi

Palvelukatalogin tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan ja käyttäjien käyttöön tarkoitetut palvelut. Katalogi selkeyttää palvelun omistajuusrakennetta ja on siten tehokas kommunikaatioväline liiketoiminnan suuntaan. Katalogi osoittaa hyvin palvelujen monimuotoisuuden, joka on yleensä laajempaa kuin mitä liiketoimintajohtajat olettavat. Palvelukatalogissa kuvataan myös monia palvelujohtamisen elementtejä, jotka selventävät palvelujen kattavuuden ja antavat siten paremman käsityksen palvelujen kokonaiskustannuksista, mikä on puolestaan tärkeää tietoa liiketoiminnalle.

Palvelukatalogilla on muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä:

 • muodostaa kokonaiskuvan liiketoiminnalle ja palvelukäyttäjille suunnatuista palveluista
 • parantaa viestintää tarjoamalla paremman ymmärryksen bisnesteknologian toimintakentästä
 • selkeyttää palvelujen omistajuutta eri organisaatioiden ja roolien välillä
 • tarjoaa rakenteen bisnesteknologiatoiminnon kulujen seuraamiseen ja raportointiin
 • auttaa tunnistamaan ja päättämään tarpeettomien ratkaisujen ja palvelujen elinkaaren
 • nopeuttaa itsepalvelun ja palveluautomaation käyttöönottoa.

Palvelukatalogi sisältää bisnesteknologiapalveluiden yleisnäkymän, palveluesitteet käyttäjille sekä palvelupyyntö- ja tilauskatalogin itsepalvelua varten.

 

Kuva 2.8.2 Palvelukatalogin eri näkymät