3.1 Tavoitteet, tuloskortit ja ohjaus

Bisnesteknologiatoimintoa tulisi arvioida muiden liiketoimintayksiköiden tavoin. Bisnesteknologian ohjausryhmä asettaa toiminnan tavoitteet yhdessä toiminnon vetäjän, tyypillisesti tietohallintojohtajan (CIO), kanssa ja päättää, mitkä tavoitteet ovat ja miten niitä mitataan.

Hyvin määritellyt tavoitteet ovat selkeitä, mitattavia ja aikasidonnaisia. Tavoitteet määritellään erikseen organisaatio-, tiimi- ja yksilötasoilla.

Bisnesteknologiatoiminnon tavoitteiden tulee olla linjassa yrityksen vision kanssa ja tukea yrityksen päämääriä. Bisnesteknologiatoiminnon johtoryhmä on vastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja mittaamisesta sekä tulosten raportoinnista ohjausryhmälle.

 

Bisnesteknologiatoiminnon tavoitteet

Tuloskortit ovat yleisesti hyväksi koettu tapa määritellä kannustimia. Kannustimiin liittyvät periaatteet ja käytännöt määritellään yleensä yritystasolla, ja useimmissa tapauksissa kannustinpalkkiot on sidottu yritys-, liiketoimintayksikkö- ja yksilötason tavoitteisiin.

Vaikka tavoitteet ovatkin organisaatio- ja tilannesidonnaisia, alla olevasta taulukosta voi löytää koottuna joitakin hyödyllisiä mittareita, joita voidaan asettaa koko bisnesteknologiatoiminnolle sekä sen viidelle toimintoidentiteetille. Lue identiteeteistä lisää luvusta 3.3 Osaaminen, roolit ja organisaatio.

IDENTITEETTI MITTARIT
Bisnesteknologiatoiminto − Liiketoiminnan avainhenkilöiden tyytyväisyys; perustuu 2 kertaa vuodessa
toteutettavaan tyytyväisyyskyselyyn− Loppukäyttäjätyytyväisyys; perustuu jatkuvaan palvelun laadun arviointiin
palautekyselyin− Kokonaiskustannukset ja niihin liittyvät säästötavoitteet
Liiketoiminnan kehittäminen − Uusien ideoiden ja konseptien liiketoiminta-arvo

− Kehityssuunnitelmien toteutuminen eli ns. menestysindeksi (eng. “success index”)1

Projekti- ja hankekehittäminen − Projektin avainhenkilöiden tyytyväisyys; perustuu tyytyväisyyskyselyyn, projektin päätyttyä

− Projektin tavoitteiden saavuttaminen (aikataulu ja budjetti); success index1

Ketterä kehittäminen − Ketterän kehittämisen sidosryhmien tyytyväisyys;
perustuu tyytyväisyyskyselyyn suurempien käyttöönottojen jälkeen− Kehitysjonon aiheiden toteutuminen (arvo ja aika); success index1
Palvelutuotanto − Laajavaikutteisten häiriöiden määrä tai liiketoiminnan käyttökatkojen kustannus

− Palvelun toimittamisen palvelutasovastaavuus (SLA); success index1

Ohjaus ja laadunhallinta − Vakavien tietoturva- ja säädöstenmukaisuusongelmien määrä

− Palvelujen hinnan ja sopimusten tarkoituksenmukaisuus; success index1

1 Success index voidaan laskea etenemissuunnitelmalle tai kehityssalkulle tai palvelusalkulle tai palvelukatalogille seuraavalla kaavalla: [vihreällä olevien asioiden määrä (tavoite)] / [kaikkien asioiden määrä].

 

Organisaatiot, jotka noudattavat vakiintuneita ja toimivia tavoitteenasettelu- ja mittauskäytäntöjä, voivat pyrkiä arvioimaan liiketoiminnalle tuotettuja hyötyjä, kuten esimerkiksi:

 • Mikä on saavutettu kehitystoimenpiteen hyöty liiketoiminnalle?
 • Kuinka paljon liiketoiminnan tuloja tai tuottoja menetettiin häiriöiden myötä?
 • Mikä on palveluiden arvo liiketoiminnalle?
 • Mitkä projektit tai sprinttikierrokset saavuttivat asetetut tavoitteet?
 • Kuinka paljon liiketoiminnan tuloja tai tuottoja menetettiin häiriöiden myötä?

Vaikka tämän kaltaisia tavoitteita on haastavaa mitata, ne auttavat asettamaan bisnesteknologiatoiminnon painopisteet oikeisiin asioihin.

 

Ohjaus

BT-standardin kevyt hallintomalli (eng. Minimum Viable Governance, MVG) pyrkii tekemään kehitysvirrasta mahdollisimman sujuvan. Kevyen hallintomallin periaatteita noudatetaan liiketoiminnan tarpeiden määrittelystä aina palvelun julkaisuun ja käyttöönottoon asti.

Kevyen hallintomallin kolme pääperiaatetta ovat:

 1. Kokonaisuutta hyödyttävä ylhäältä alaspäin suuntautuva ohjaus ja koordinointi salkkujen optimoimiseksi
 2. Vahva johtajuus ja valtuutus päätöksenteolle ja arvonluonnille
 3. Jouheva kehityskulku ideasta palvelutuotantoon varmistamaan arvon muodostuminen ilman tarpeettomia ylemmän tason päätöksenhakumenettelyjä

Bisnesteknologiamalli ehdottaa kolmea hallinnon tasoa:

 1. Konsernitaso
 2. Arvovirtataso
 3. Kehitysvirtataso

 

Kuva 3.1.1 Bisnesteknologiamallin hallinnon tasot

 

Yhtiötaso

Konsernitason hallintoelimet tuovat synergiaa arvovirtojen välille. Jokaisella hallintoelimellä on oma rooli ja painopiste.

Kuva 3.1.2  Konsernitason hallintoelimet

 

Bisnesteknologian ohjausryhmä on korkein päättävä elin ja vastaa yli arvovirtojen menevistä strategioista, budjeteista, käytännöistä ja ohjauksesta. Tietohallintojohtaja vastaa ohjausryhmän järjestäytymisestä ja varmistaa käsiteltävien asioiden tehokkaan valmistelun ohjausryhmän päätöksenteon tueksi.

Bisnesteknologiatoiminnon johtoryhmä toimii CIO:n johtamana ja keskittyy ihmisiin, tavoitteiden toteutumiseen, kyvykkyyksiin, laatuun, riskeihin ja kustannuksiin. Johtoryhmä ohjaa bisnesteknologiatoimintoa, rakentaa kyvykkyydet sekä koordinoi toimintaa eri arvovirtojen välillä.

Kehityssalkun ohjausryhmä on korkein päättävä elin kysyntä- ja kehityssalkkujen osalta. Se luo hallintokäytännöt, ohjeet kehittämismenetelmille ja yhteiset työkalut koko salkunhallinnalle. Salkun ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylintä johtoa tai liiketoimintaa edustava sponsori, ja BT-kehitysjohtajan (eng. Business Technology Portfolio Officer, BTPO) rooliin kuuluu ohjausryhmän työskentelyn järjestäminen ja johtaminen.

Palvelusalkun ohjausryhmä toimii palvelun elinkaarenhallinnan korkeimpana päättävänä elimenä. Se koordinoi ja johtaa palveluiden yleistä suoritustasoa ja tehokkuutta sekä tarjoaa hallintokäytäntöjä ja yhteisiä työkaluja palvelujen hallintaan.

Kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä hyväksyy kokonaisarkkitehtuurin tehtävät muutokset konsernitasolla sekä toimii kokonaisarkkitehtuurin ylimpänä päättävänä elimenä, joka tarkastaa myös arvovirtatason arkkitehtuuri- ja etenemissuunnitelmat.

Datan hallinnan ohjauskomitea toimii datan hallinnasta vastaavana korkeimpana päättävänä elimenä. Se ohjeistaa merkittäviä datan hallinnan toimenpiteitä ja on vastuussa niiden tukemisesta ja koordinoinnista. Komitea koordinoi ja yhdenmukaistaa dataan liittyvää päätöksentekoa ja kehityshankkeita. Komiteasta vastaa BT-datajohtaja ja sen jäseniä ovat arvovirtojen ja liiketoimintojen data-alueen omistajaroolissa (engl. Head of Data) toimivat henkilöt.

Palveluintegraation ohjausryhmä ja muutoskomitea yhdenmukaistavat palveluprosessit palveluiden laadun ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sekä valtuuttavat palveluiden julkaisut.

 

Arvovirtataso

Arvovirtatasolla yksittäisillä arvovirroilla on oma liiketoiminnan näkökulma, josta ne luovat arvoa. Arvovirran ohjausryhmää johtaa näkökulman ylin edustaja ja sen organisoinnista vastaa bisnesteknologiatoiminnan tästä näkökulmasta vastaava toiminnanjohtaja (eng. BIO).

Kuva 3.1.3 Arvovirtatason hallinto

 

Vahvaa johtajuutta ja mandaattia korostavan kevyen hallintomallin periaatteen mukaan arvovirrat hallinnoivat oman salkkuaan konsernitasolta saatujen raamien ja valtuuksien puitteissa. Arvovirrat voivat näin ollen itse priorisoida hyödyllisimpiä kehityskohteita.

Arvovirtajohtamisen perimmäinen tavoite on luoda arvoa ja maksimoida liiketoiminnalliset tuotokset. Tavoitteeseen päästäkseen on arvovirran organisoitava ja toteutettava seuraavat viisi hallinnon tehtävää:

 1. Koostaa strategia
 2. Jakaa resurssit
 3. Koordinoida kysyntää
 4. Hallita salkkuja
 5. Luoda liiketoiminta-arvoa

 

Kehitysvirtataso

Ideasta palvelutuotantoon ulottuvat kehitysvirrat ovat moottoreita liiketoiminta-arvon luomiselle. Kehitysvirrat voivat olla (i) projekteja ja hankkeita, (ii) ketteriä kehitystiimejä ja (iii) muutospyyntöihin perustuvia pieniä kehitystöitä. Kehitysvirrat saavat oikeuden käyttää resursseja arvovirralta, joka on kehitysvirran yläpuolella olevalta taso.

Kuva 3.1.4 Kehitysvirtatason hallinto

 

Bisnesteknologiamallissa kehitysvirtojen hallinta jaetaan seuraavaan neljään tehtäväalueeseen:

Alue A: Määritä kysyntä

Alue B: Kehitä tuote / ratkaisu / palvelu ja sen toimintavalmius

Alue C: Julkaise palvelu

Alue D: Levitä käyttöä ja varmista liiketoiminta-arvon toteutuminen

Kuva 3.1.5 Bisnesteknologiamallin kehitysvirtojen vaiheet

 

Ideasta palvelutuotantoon ulottuva hallintomalli on kuvattu kaavion yläosassa, ja sen päätöksentekokohdat on merkitty mustalla. Nämä päätöspisteet varmistavat, että liiketoimintaa koskevat päätökset ja sitoumukset tehdään oikea-aikaisesti. Se integroi kehitysvirtatason konsernin hyvään hallintotapaan (eng. corporate governance) joko käyttämällä sille annettua päätosvaltuutta tai viemällä päätöksen ylemmille tasoille. Koska hallinnointi ideasta palvelutuotantoon toimii arvovirran salkkuhallinnan alaisena, vastaa se myös kokonaisvaltaisesta koordinoinnista kehitysvirtojen välillä.

Kehitysvirroilla on yhtenäisiä rooleja kysynnän, kehityksen, palvelujulkaisuiden ja palveluiden laadun johtamiseksi.