2.1 Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu perustuu bisnesteknologiastrategiassa määriteltyihin pitkän aikavälin visioon sekä lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Strategiassa linjataan keskeisimmät odotukset 2-5 vuoden aikavälille sekä askelmerkit tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategian hyväksyy bisnesteknologian ohjausryhmä.

Strategisesti välttämättömät tavoitteet paloitellaan lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmaksi (esimerkiksi 12 kuukaudelle). Suunnitelmat toteutetaan usealla organisaation tasolla sekä useissa päätöselimissä.

Strategia ja toimintasuunnitelmat ohjaavat tavallisesti seuraavia osa-alueita:

 • taloudellisten sekä muiden resurssien kohdentaminen
 • alustoja ja toimittajavalintoja koskevat linjaukset
 • ihmisiä ja osaamista koskevat strategiat
 • muutosohjelmien rajaukset sekä kehityssuunnitelmat
 • strategiset kumppanuudet ja tavoitteet.

Strategian tehokas käytäntöön vienti vaatii yleensä seuraavia asioita:

 • Toimintamallin, joka selkiyttää rooleja, vastuita sekä hallintaelimiä koskevat vastuut.
 • Palvelusuunnitelmia, joissa määritellään lyhyen aikavälin (6-12 kk) askelmerkit strategian toimeenpanemiseksi.
 • Tavoitteet ja tuloskortit, joilla varmistetaan avainhenkilöiden yhdenmukainen toiminta sekä sitoutuminen vuositasolla.
 • Salkunohjauksen, jonka avulla johdetaan strategisten päätösten toteutumista.

 

Strategiset näkökulmat informaatioteknologian johtamiseen

Liiketoiminnan menestyminen on vahvasti sidoksissa informaatioteknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen. Liiketoiminta-arvon tuottaminen informaatioteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä pitäisi siten olla jokaisen yrityksen liiketoimintastrategian keskeisin asia.

Arvonluonnin virrat määrittelevät liiketoimintojen, teknologian tai muiden alueiden painopisteet liiketoiminta-arvon luonnissa. Bisnesteknologiatoiminnossa on tavallisesti tunnistettavissa kolmesta viiteen arvovirtaa ylätasolla sekä mahdollisesti muutama pienempi jotakin erityisaluetta koskeva arvovirta kunkin ylätason arvovirran alla.

Kullakin ylätason arvovirralla tulisi olla määriteltynä alla olevat asiat:

 • liiketoimintatarkoitusta kuvaava missio
 • arvonluonnin keskeiset ajurit, jotka mahdollistavat mission toteutumisen mittaamisen
 • arvovirran omistaja joko liiketoiminnasta tai bisnesteknologiatoiminnosta
 • taloudellinen valtuutus kehitysvirtoja koskeviin päätöksiin arvovirran sisällä
 • osa-aluekohtainen arkkitehtuuri liiketoiminnan kyvykkyyksien tehokkaaseen suunnitteluun
 • kehityssuunnitelma liiketoimintakyvykkyyksien kehittämiseen.
 • liikeoiminta aluekohtainen arkkitehtuuri mahdollistamaan tehokas liiketoimintakyvykkyyksien suunnittelu

Alla oleva kuva havainnollistaa erilaisia vaihtoehtoja arvovirtojen organisoimiseen.

 

Kuva 2.1.1 Esimerkkejä arvovirroista vähittäiskaupan alalla

 

Strategisia linjauksia voidaan lähestyä myös miettimällä, mikä rooli informaatioteknologialla on yritykselle, kuten alla oleva taulukko esittää:

 

Mikä on informaatio-teknologian merkitys? Miten tehdään strategista suunnittelua? Miten tehdään ratkaisu-suunnittelua? Miten hyväksyntä-päätökset tehdään? Millainen ohjausmalli on käytössä?
Liiketoiminnan
TUOTE
Liiketoiminnan suunnittelu ja tuotteiden kehitysaihiot (eng. epics) Palvelumuotoilu ja käyttäjätarinat Liiketoiminta päättää itseohjautuvasti voitto/tappio -perusteisesti Itseohjaus – liiketoiminta ja tuoteomistaja ohjaavat
Liiketoiminnan
YDINRATKAISU
Liiketoiminta-kyvykkyyksien suunnittelu ja KA kehityssuunnitelmat Ratkaisu- tai bisnesteknologia-suunnittelu Salkunhallinta- ja hyötylaskelma-perusteisesti, tai itseohjautuvasti, jos budjetoitu Itseohjaus – ohjelman tai projektin ohjausryhmä ohjaavat
Liiketoiminnan
MAHDOLLISTAVA
PALVELU
Strateginen suunnittelu ja palveluiden kehityssuunnitelmat Ratkaisu- tai tekninen suunnittelu Salkunhallinta- ja hyötylaskelma-perusteisesti, tai itseohjautuvasti, jos budjetoitu Itseohjaus – palveluomistaja tai projektin ohjausryhmä ohjaavat

 

Jos informaatioteknologia nähdään yrityksessä liiketoiminnan tuotteena, strategista suunnittelua toteutetaan kuten minkä tahansa muun tuotteen suunnittelua: perehtymällä ja määrittelemällä tuotteen vaatimukset, priorisoitavat ominaisuudet, hinnoittelu sekä jakelukanavat. Ketterän kehittämisen menetelmien mukaisesti strategiset päämäärät pilkotaan käyttäjätarinoiksi liiketoiminnan vaatimusten, asiakasodotusten sekä tuoteominaisuuksien osalta.

Jos informaatioteknologia nähdään yrityksessä liiketoiminnan ydinratkaisuna, keskitytään strategisessa suunnittelussa tunnistamaan liiketoiminnan tarpeisiin parhaiten vastaavat investoinnit, kumppanit sekä osaaminen. Tätä tuetaan tavallisesti kokonaisarkkitehtuurin kehityssuunnitelmalla, jossa määritellään tarvittavat toimenpiteet nykytilasta tavoitetilaan siirtymiseen ja varmistetaan yrityksen strategisten päämäärien toteutuminen.

Jos informaatioteknologia nähdään liiketoiminnan mahdollistavan palvelun roolissa, voidaan strategia määritellä perinteisesti siltä pohjalta, miten informaatioteknologia parhaiten tukee liiketoiminnan strategiaa ja tavoitteita. Strategista suunnittelua täydennetään palveluihin liittyvillä kehityssuunnitelmilla sekä konkreettisilla toimintasuunnitelmilla palveluiden kehittämiseksi määritellyn strategiajakson aikana.