7.0 Kansainväliset mallit ja standardit

Tässä luvussa esitellään lyhyesti kansainvälisiä teknologiajohtamisen malleja ja standardeja, joita on hyödynnetty bisnesteknologiamallin kehittämisessä.

 

ITIL

ITIL (aiemmin eng. Information Technology Infrastructure Library) on kokoelma IT-palvelujohtamisen ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Se on axelos Limitedin rekisteröity tavaramerkki. ITIL keskittyy IT-palvelujen mukauttamiseen liiketoiminnan tarpeisiin ja tukee liiketoiminnan ydinprosesseja. Se on rakennettu viiden ydinosan ympärille: palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelumuutos, palvelutoiminta ja jatkuva palveluiden kehittäminen.

ITIL:n tarjoamaa viitekehystä voidaan soveltaa ja hyödyntää kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa. Se sisältää ohjeet IT-palveluiden tunnistamiseen, suunnitteluun, toimittamiseen ja tukemiseen.

 

CMMI

CMMI® (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnettu referenssimalli, joka tarjoaa ohjeita prosessien kehittämiseen organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Malli on alan ammattilaisten, valtiollisten toimijoiden ja SEI:n (Software Engineering Institute) kehittämä, ja se tukee monialaisen toiminnan koordinointia ja systemaattista ajattelua.

 

COBIT

COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) on ISACA:n omistama ja tukema. Nykyinen versio 5.0 koostuu COBIT 4.1, VAL IT 2.0 ja Risk IT -viitekehyksistä.

COBIT 5 tarjoaa mittareita ja kypsyysmalleja, joiden avulla voidaan mitata, onko tietohallinto-organisaatio päässyt tavoitteisiinsa. Se myös pyrkii löytämään tasapainon sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeiden välille.

 

PMBOK

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) on kokoelma standarditerminologiaa ja ohjeita, jotka perustuvat PMI:n (Project Management Institute) tarjoamiin kansainvälisesti tunnustettuihin projektinhallintamenetelmiin. PMBOK on laajasti tunnustettu ja hyväksytty standardi, jota käytetään monien projektihallintamenetelmien perustana.

PMBOK antaa perusteellisen kuvauksen projektin vaatimasta sisällöstä ja perusteista, mutta ei tarjoa neuvoja käytännön toteutukseen.

 

PRINCE2

PRINCE2 (eng. Projects In a Controlled Environment) on stardardoitu projektihallinnan metodologia, jonka omistaa Iso-Britannian Cabinet Office. PRINCE2 täydentää PMBOK-mallia tarjoamalla prosessiperusteisia ja käytännönläheisiä ohjeita sekä käyttövalmiita malleja projektipäälliköille ja projektin ohjausryhmille projektin eri vaiheissa. PRINCE2 varmistaa resurssien paremman hallinnan sekä liiketoiminnan ja projektiriskien tehokkaamman johtamisen.

 

ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 on palveluhallinnan järjestelmä (eng. Service Management System, SMS) ja ensimmäinen kansainvälinen IT-palveluhallinnan standardi. Sen omistavat kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO (The International Organisation for Standardisation) ja kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio IEC (International Electrotechnical Commission). Standardi on pitkälti linjassa ITIL:n kanssa.

ISO/IEC 20000 koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa määrittelee muodolliset vaatimukset IT-palveluiden laadukkaalle tuottamiselle yritykselle. Se sisältää kriteerit suunnittelulle, palveluhallinnalle, palvelutuotannolle sekä asiakas- ja toimittajahallinnalle. Toinen osa määrittelee palvelutuotannon prosessit pitkälti samalla tavalla kuin ITIL-prosessit keskittyen kuitenkin enemmän asiakas- ja toimittajahallinnan prosesseihin.

 

ISO 21500

ISO 21500 on standardi, joka antaa yleisiä ohjeita projektihallinnan konsepteihin ja projekteihin. Se soveltuu mihin tahansa organisaatioon ja sitä voidaan hyödyntää missä tahansa projektissa projektin koosta, kompleksisuudesta ja kestosta riippumatta.

ISO 21500 on enemmänkin informatiivinen standardi kuin sertifioitu metodologia. Se tarjoaa ylätason kuvauksen konsepteista ja prosesseista muodostaen hyvät projektinhallinnan käytännöt sekä mahdollistaa projektien käsittelyn hankkeiden ja projektisalkkujen kontekstissa. PMBOK on suurilta osin linjassa ISO 21500 -standardin kanssa ja päinvastoin.

 

ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 -standardi tarjoaa IT-hallinnon yleisiä periaatteita etenkin johtajille, joilla on korkein liiketoiminnallinen vastuu, kuten hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä. Standardia voidaan soveltaa laajasti erilaisissa ja erikokoisissa organisaatioissa mukaan lukien julkiset ja yksityiset yritykset sekä voittoa tavoittelemattomat järjestöt.

 

TOGAF

TOGAF (the Open Group Architecture Framework) on kokonaisarkkitehtuurin viitekehys, joka tarjoaa yritykselle jäsennellyn lähestymistavan teknologian toteuttamiseen erityisesti suunnittelun, kehittämisen ja ylläpidon osalta. Se julkaistiin alun perin vuonna 1995 ja se pohjautuu Yhdysvaltojen puolustusministeriön TAFIM-viitekehykseen (Technical Architecture Framework for Information Management). Alkuperäisen julkaisun jälkeen mallia on kehitetty Open Group Architecture Forum -järjestön toimesta ja useita versioita on julkaistu järjestön julkisella internetsivulla.

TOGAF tähtää liiketoiminnan tehokkuuden parantamiseen varmistamalla johdonmukaiset metodit, viestinnän ja tehokkaan resurssien hyödyntämisen. Malli vahvistaa alan uskottavuutta kokonaisarkkitehtuurin ammattilaisten yhteisellä kielellä.

 

SAFe

SAFe (Scaled Agile Framework) on viitekehys ja kokoelma parhaita käytäntöjä yrityksille ketterän kehittämisen skaalaamiseen. Dean Leffingwell kehitti SAFe:n perustan vuonna 2008 ja tänä päivänä se on vapaasti saatavilla Scaled Agice, Inc. -yrityksen toimesta.

SAFe keskittyy jatkuvaan kehittämiseen ja työnkulkujen hallintaan yksittäisten projektien sijaan. Se on saavuttanut vaikutusvaltaa kolmella alueella: ketterässä ohjelmistokehityksessä, lean-pohjaisessa tuotekehityksessä ja järjestelmäajattelussa. Tavoitteena on tukea useiden ketterien tiimien välistä ryhmittymistä, yhteistyötä ja toimittamista.

 

DevOps

DevOps, joka tulee sanoista “Development” ja “Operations”, on ohjelmistokehityksen metodologia. Se pohjautuu lean- ja ketterän kehittämisen lähestymistapoihin ja koostuu erilaisista metodeista, käytännöistä ja työkaluista tai työkaluketjuista. Ohjelmistokehittämisen (Dev) ja tietohallinto-operaatioiden (Ops) yhdistämisen tavoitteena on lyhentää ohjelmistokehittämisen elinkaarta, varmistaa tuottavuuden korkea laatu sekä tarjota korjauksia ja päivityksiä, jotka edistävät liiketoiminnan tavoitteita.

 

IT4IT

IT4IT on avoin Open Groupin kehittämä standardi, joka tarjoaa informaatioteknologian viitekehyksen arvon tuottamiseen liiketoiminnalle. Se on toimittaja- ja teknologianeutraali referenssiarkkitehtuuri ja operatiivinen malli liiketoiminnan ja bisneksen johtamiselle. IT4IT perustuu IT-arvoketjuna tunnettuun arvoketjukonseptiin, jolla on neljä arvovirtaa: strategiasta salkkuun, vaatimuksesta käyttöönottoon, pyynnöstä toteutukseen ja havaitsemisesta korjaukseen. Tavoitteena on tarjota rakenne ja työkalut IT:n organisointiin.

 

SIAM

SIAM (Service Integration and Management) on lähestymistapa, joka auttaa monien palveluntarjoajien johtamisessa ja integroinnissa yhtenäisen tietohallinto-organisaation tueksi. SIAM ei ole prosessi vaan malli palvelukyvykkyyden rakentamiseen yhdessä parhaiden käytäntöjen ja työkalujen kanssa. Mallin tavoitteena on tarjota parempia palveluita loppukäyttäjille parannetun kustannustehokkuuden, lisääntyneen vastuuvelvollisuuden ja joustavuuden avulla.